boomeffectanalyse

Slogan van je site

vta-controle

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat uw bomen regelmatig en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een boomveiligheidsinspecteur. Indien er tijdens een vta controle gebreken worden geconstateerd moet er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken. Boomcontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). De boom wordt met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Een Vta Controle Is Een Methode Om Een Boom te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidsinspecteur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. In de dagelijkse praktijk is er onderscheid tussen: · Zorgplicht door middel van een Boom Veiligheids controle of Visual Tree Assesment. · Periodieke controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting. · Onderzoeksplicht voor bomen met een gebrek om zodoende het risico te minimaliseren. Zorgplicht In Nederland heeft u als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie is en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het is dus verstandig om uw bomen met enige regelmaat te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat. Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het potentiële risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom. De gevaarzetting hangt af van bijvoorbeeld de locatie. Staat de boom langs een drukke verkeersader. Bij voorzienbare, grote schade of letsel is sprake van verhoogde zorgplicht. Vooral de frequentie van de boomveiligheidscontrole is dan jaarlijks terugkerend. Ook is het beter om bijvoorbeeld bij de verhoogde frequentie de controle steeds in een ander deel van het seizoen te laten plaatsvinden. Als de boom in het blad staat, kan je goed de conditie beoordelen. In de herfst laten veel houtrot veroorzakende zwammen zich zien. Dat is dan ook een indicator dat er iets mis is wat nader onderzoek nodig maakt. Hoe werkt een Visual Tree Assessment? 1. Een adviseur voert een visueel onderzoek uit en inventariseert de zichtbare kenmerken. Hierbij wordt onder meer gelet op de aanwezigheid van zwamaantastingen, op het groeigedrag, op mechanische gebreken, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van potentiële problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. 2. Als er waarneembaar vermoedens zijn van een defect op basis van de waargenomen symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader onderzoek. 3. Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en de nadere maatregelen beschreven met een advies voor een te neme beheermaatregel van de boom.. Categorie inspectie 1. Bomen zonder geconstateerd verhoogd risico. 2. Risicobomen, na ingreep een boom zonder verhoogd risico. 3. Risicoboom, maar na een ingreep een attentieboom. 4. Risicoboom, nader onderzoek noodzakelijk. 5. Attentieboom, geen verhoogd risico, maar wel jaarlijkse controle noodzakelijk. 6. Risicoboom, verhoogd geconstateerd risico, kappen noodzakelijk (een controleur kan dit niet beoordelen en zal voor categorie 4 kiezen). Beheer Uit nader onderzoek na de boomveiligheidscontrole komen nadere beheersmaatregelen · Kappen van de bomen. · Beheermaatregel uitvoeren, zoals wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon en het wegnemen van plakoksels. · Nader onderzoek door een boomonderzoeker (adviseur of inspecteur) laten uitvoeren. VTA controle laten uitvoeren Jansen boomverzorging kan deze VTA inspectie en indien nodig nader onderzoek voor u uitvoeren.

Boom Effect Analyse

BEA Wat is een bomen effect analyse? Als er gebouwd wordt rondom bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de ruimte in de directe omgeving van de bomen. Dit kan zowel een kortdurende als een permanente verandering zijn. Bouwwerkzaamheden rondom bomen zijn van invloed op de bovengrondse en ondergrondse standplaats van bomen. De gemeente waarin u woont kan dan vragen of u een Boom Effect Analyse wilt laten opstellen. De Bomen Effect Analyse wordt afgekort asl BEA Waarom is een BOOM EFFECT ANALYSE nodig? De Boom Effect Analyse (BEA) kan zowel voor één boom als voor meerde bomen uitgevoerd worden. De BOMEN EFFECT ANALYSE is toepasbaar bij alle projecten en plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Aanleggen van een poel - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een Bomen Effect Analyse? Dat ligt onder meer aan het projectplan. Het projectplan houdt in, alle voorgenomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van een gebouw of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Bomen Effect Analyse (BEA) ? Omdat de opgestelde BEA’s in de praktijk frequent verschilden in de uitvoering en kwaliteit is de richtlijn BEA Ontwikkeld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van de Boom Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn Boom Effect Analyse opgebouwd? De richtlijn Bomen Effect Analyse is een beschrijving hoe de beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontworpen waar de effecten van de geplande activiteiten op de bomen en de perspectieven om de boom te behouden, secuur onderzocht en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de boom mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de boom mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de bomen mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de boom. Daarom is met kennis van zaken uitgevoerd onderzoek en vakwerk nodig om een gefundeerd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een Bomen Effect Analye en advies op maat. De kwaliteit van de boom in kaart brengen is nodig om de Bomen Effect Analyse te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is natuurlijk aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Wortelpakket - Grondwaterstanden - Bodem - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een heldere rapportage omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse. Hoe is een BEA opgebouwd? Iedere BEA die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn Boom Effect Analyse bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) brengen wij voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een BEA is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven